Categories
News

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วย “มะเร็ง” ในช่วงทำเคมีบำบัด

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วย “มะเร็ง” ในช่วงทำเคมีบำบัด การทำเคมีบำบัด อาจจะส่งผลต่อการรับรสชาติต่างๆ อาหารที่รับประทานเข้าไปอาจมีรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จึงอาจทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้ถึงรสชาติของอาหาร หรือบางครั้งอาจทำให้รสชาติของอาหารผิดเพี้ยนไป วันนี้มีบทความดี ๆ เกี่ยวกับ อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในช่วงทำเคมีบำบัด